European Go Congress

Tuchola, 24/7/2004 - 7/8/2004

- 1 - . - 2 - . - 3 - . - 4 - . - 5 - . - 6 - . - 7 - . - 8 - . - 9 -

Gounki players

- 1 - . - 2 - . - 3 - . - 4 - . - 5 - . - 6 - . - 7 - . - 8 - . - 9 -

Next page.

Pictures : Matthieu Walraet
My homepage